Všeobecné obchodní podmínky
smlouvy o poskytnutí obchodní platformy a zprostředkování

společnosti Root Media s.r.o. na stránkách Vivala.cz
(dále jen „Podmínky“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatel se za zde uvedených podmínek smlouvy o poskytnutí obchodní platformy a zprostředkování (dále jen „Smlouva“) zavazuje:

1.1.1. vyvíjet činnost (provozovat Portál), a umožnit tak Prodejci prostřednictvím Portálu uzavírat s Uživateli Zprostředkované smlouvy,

1.1.2. poskytnout Prodejci k užití část Obchodní platformy.

1.2. Prodejce se zavazuje zaplatit na základě Smlouvy Poskytovateli Provizi a dodržovat veškerá ujednání těchto Podmínek.

1.3. Smlouva je uzavřena vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním řádné a úplné Registrace ze strany Prodejce. Smlouva nabývá účinnosti potvrzením Registrace ze strany Poskytovatele.

1.4. Uzavřením každé Smlouvy a/nebo užíváním Portálu, tj. poskytnutím části Obchodní platformy a umístěním Díla na Portál za účelem jeho nabízení k prodeji Uživatelům, souhlasí Prodejce s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých dalších podmínek či pravidel, na které tyto Podmínky odkazují. V případě, že Prodejce s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasí, není oprávněn Portál užívat.

1.5. Prodejce potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami Uživatele Portálu umístěnými na adrese www.vivala.cz (dále „Uživatelské VOP“), které upravují některé části smluvního vztahu mezi Prodejcem a Uživatelem a bude se jimi ve vztahu s Uživatelem řídit. Poskytovatel je oprávněn Uživatelské VOP kdykoliv měnit a/nebo doplňovat.

1.6. Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.6.1. „Poskytovatel“ je poskytovatel Služeb na Portálu, kterým je společnost Root Media s.r.o., IČ: 24305812, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42 PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194878, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.6.2. „Dílo“ je zvukový záznam hudebního nebo jiného zvukem vyjádřeného autorského díla, jehož rozmnoženinu nabízí Prodejce k prodeji prostřednictvím Portálu, a veškerá s ním související a k prodeji společně nabízená další autorská díla chráněná autorským zákonem (např. přebal alba, fotografie, grafika, texty skladeb, doprovodné texty, biografie, diskografie, apod.). Pro účely těchto Podmínek může být Dílem rovněž soubor více autorských děl, která nejsou k prodeji nabízena ze strany Prodejce samostatně (album).

1.6.3. „Uživatel“ je fyzická osoba, která má zájem prostřednictvím Portálu od Prodejce zakoupit Dílo nebo která se zaregistrovala na Portálu.

1.6.4. „Portál“ je soubor Obchodní platformy, aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužícího pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domény vivala.cz.

1.6.5. „Obchodní platforma“ znamená souhrn pro Prodejce vyhrazeného prostoru na Portálu, který bude obsahovat Katalog Děl (tj. Díla Prodejce) k poslechu a prodeji na základě a v souladu s podklady a materiály poskytnutými/umístěnými Prodejcem, přijímání plateb od Uživatelů, zpřístupnění Díla, technické zajištění Stažení Díla a zákaznickou podporu. Pro vyloučení pochybností Obchodní platforma automatizovaně umožňuje (i) online poslech Prodejcem umístěných Děl (tzv. streaming) a (ii) Prodej Děl v rámci Katalogu Děl na účet a jménem Prodejce.

1.6.6. „Odměna KS“ znamená výši autorských odměn hrazených ze strany Poskytovatele namísto Prodejce za zpřístupňování Děl prostřednictvím Obchodní platformy ve prospěch příslušného kolektivního správce (např. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., zapsaného u Ministerstva vnitra v registru občanských sdružení pod č.j. II/s-OS/1-29 038/96-R, se sídlem v Praze 6, Československé armády 20, 160 56, IČ: 63839997 (dále jen „OSA“).

1.6.7. „Prodejce“ je fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba vykonávající práva k autorskému obsahu (Dílu) umístěnému Prodejcem na Portál, která užívá Služeb Poskytovatele s cílem uzavřít prostřednictvím Portálu s Uživateli Zprostředkovanou smlouvu.

1.6.8. „Katalog Děl“ je soubor Děl příslušného Prodejce umístěných na Portálu.

1.6.9. „Služba“ je činnost Poskytovatele směřující k tomu, aby Prodejce měl možnost uzavřít s Uživatelem Zprostředkovanou smlouvu, tj. poskytování Obchodní platformy a zprostředkovatelská činnost. Služba Prodejci umožňuje umístění Děl Prodejce na Portálu v rámci Obchodní platformy a zajištění příležitosti uzavřít Zprostředkované smlouvy na účet a jménem Prodejce. Služba je poskytována po dobu určenou Prodejcem, nejdéle po dobu trvání platného účtu Prodejce (dále jen „Účet Prodejce“ a „Trvání Služby“).

1.6.10. „Stažení Díla“ je poskytnutí elektronické rozmnoženiny Díla prostřednictvím Portálu ze strany Prodejce Uživateli pro osobní nekomerční potřebu Uživatele na základě Zprostředkované smlouvy, a to ve formátu zvoleném Uživatelem v závislosti na Katalogu Děl.

1.6.11. „Tržba“ je peněžité plnění, které Poskytovatel přijal jménem Prodejce od Uživatelů na základě Zprostředkovaných smluv za období jednoho kalendářního měsíce.

1.6.12. „Provize“ je odměna Poskytovatele ve výši 10% Tržeb za činnost dle Smlouvy, kterou je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Prodejce na vyplacení Tržby. Nárok na provizi vzniká Poskytovateli z každého prodaného Díla.

1.6.13. „Zprostředkovaná smlouva“ je smlouva o prodeji digitální kopie Díla uzavřená mezi Prodejcem a Uživatelem, na základě které je Uživateli umožněno Stažení Díla a jeho užití Uživatelem v souladu s čl. 7. těchto Podmínek.

1.6.14. „Dokončení platby“ znamená zaevidování řádné a úplné platby Uživatele dle Zprostředkované smlouvy v elektronickém platebním systému zajištěného Poskytovatelem.

1.6.15. „Uživatelské komentáře“ představují veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Portál, a to především ve formě komentářů, recenzí, apod.

1.6.16. „Registrace“ představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Portálu za účelem vytvoření Účtu Prodejce.

1.6.17. „Nabídka Poskytovatele“ znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb pro daného Prodejce umístěnou na Portálu.

1.6.18. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

1.6.19. „Zákon o některých službách informační společnosti“ znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.

2. Registrace a Účet Prodejce

2.1. Prodejce je oprávněn užívat Služby výhradně na základě předchozí a ze strany Poskytovatele potvrzené Registrace s vytvořením stálého Účtu Prodejce.

2.2. Poskytovatel není povinen správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených Prodejcem ověřovat.

3. Předmět Smlouvy

3.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu Trvání Služby umožnit Prodejci prostřednictvím pro Prodejce vyhrazených částí Portálu uzavírat s Uživateli Zprostředkované smlouvy na základě objednávek Uživatelů. Poskytovatel se zavazuje vyvíjet činnost dle předchozí věty v souladu s pokyny Prodejce obdrženými prostřednictvím Portálu, tj. Účtu Prodejce.

3.2. Poskytovatel má právo odmítnout bez uvedení důvodu zařazení kteréhokoli Díla (nebo jeho části) do Obchodní platformy.

3.3. Prodejce je oprávněn v rámci svého Účtu Prodejce zvolit:

3.3.1. Díla nabízená prostřednictvím Obchodní platformy,

3.3.2. minimální právně dovolenou cenu jednotlivých Děl v rámci svého Katalogu Děl.

3.4. Prodejce má právo požádat písemně Poskytovatele o odstranění Díla nebo jeho části z Obchodní platformy. Poskytovatel se zavazuje Prodejci vyhovět a příslušné Dílo nebo jeho část z Obchodní platformy odstranit do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení žádosti.

3.5. Poskytovatel se zavazuje bezplatně umožnit Prodejci užití (tj. vypůjčení) Obchodní platformy po dobu Trvání Služby. Nárok Prodejce na využití Obchodní platformy a Portálu je omezen pouze na dobu Trvání Služby. Prodejce není oprávněn umožnit užití Obchodní platformy třetím osobám. Poskytovatel je výslovně oprávněn i v době trvání této Smlouvy užívat Obchodní platformu v rozsahu nevyužitém Prodejcem, a to včetně poskytnutí práva k jejímu využívání třetími osobami.

3.6. Prodejce uzavírá Zprostředkované smlouvy na základě objednávky Uživatele automatizovaně prostřednictvím Obchodní platformy a na ní umístěných podmínek Zprostředkované smlouvy a Uživatelských VOP. Obchodní platforma akceptuje objednávky Uživatele a Prodejce je povinen Zprostředkovanou smlouvu uzavřít. Prodejce však bere na vědomí, že Obchodní platforma nemusí umožnit akceptaci objednávky a uzavření Zprostředkované smlouvy  zejména v případě Uživatele, který již prokazatelně porušil práva Prodejce a/nebo Uživatelské VOP.

3.7. Za činnost Poskytovatele dle Smlouvy se Prodejce zavazuje hradit Poskytovateli Provizi.

3.8. Uzavřením Smlouvy se ruší veškeré písemné i ústní nabídky, akceptace, návrhy a ujednání Poskytovatele a Prodejce, k nimž došlo před uzavřením Smlouvy a které nejsou písemně sjednány ve Smlouvě; tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny Smlouvou a těmito Podmínkami.

3.9. Prodejce pověřuje Poskytovatele, aby vlastním jménem na účet Prodejce hradil Odměny KS, a to v souladu se sazebníkem příslušného kolektivního správce (např. OSA). Prodejce je povinen proplatit Poskytovali uhrazené Odměny KS, a to nejpozději do 21 dnů od jejich uhrazení na účet příslušného kolektivního správce ze strany Poskytovatele.

3.10. Poskytovatel je oprávněn započítat si jednostranně nárok na proplacení uhrazených Odměn KS ze strany Prodejce oproti nároku Prodejce na vyplacení Tržby.

4. Základní práva a povinnosti Poskytovatele a Prodejce

4.1. Poskytovatel se zavazuje:

4.1.1. umožnit Prodejci užívání Obchodní platformy a udržovat ji ve stavu způsobilém ke sjednanému užívání;

4.1.2. zpřístupnit Prodejci v den Registrace Účet Prodejce pro administraci a kontrolu prodeje Děl;

4.1.3. zpřístupnit Uživatelům Dílo pouze na základě Dokončení platby ceny Díla dle Zprostředkované smlouvy;

4.1.4. poukázat Prodejci na příslušný bankovní účet Prodejce řádně a včas veškeré platby dle ustanovení článku 5. Podmínek.

4.2. Prodejce se zavazuje zejména:

4.2.1. sdělit Poskytovateli včas a řádně veškeré skutečnosti, které pro Prodejce mají rozhodný význam pro uzavření Zprostředkované smlouvy (např. informace o povaze Díla);

4.2.2. poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost k umístění Díla v rámci Obchodní platformy (a to včetně zajištění všech oprávnění a licencí k online sdělování Díla (tzv. streamingu) i jeho prodeji prostřednictvím Obchodní platformy);

4.2.3. uvést v rámci Obchodní platformy veškeré informace vyžadované zvláštními právními předpisy, které musí být Uživateli předloženy ze strany Prodejce a/nebo Poskytovatele před uzavřením Zprostředkované smlouvy a o jejich případných změnách Uživatele i Poskytovatele předem včas informovat;

4.2.4. Prodejce se zároveň zavazuje předávat Poskytovateli vždy pouze podklady neodporující právnímu řádu České republiky; zajistit pro Uživatele prostřednictvím Obchodní platformy možnost bezplatného online poslechu Díla (tzv. streamingu);

4.2.5. dodržovat ujednání Uživatelských VOP upravující práva a postavení Prodejce;

4.2.6. chránit dobré jméno a pověst Poskytovatele.

4.3. Prodejce odpovídá za veškerou škodu vzniklou jeho činností či jeho nekonáním ze Zprostředkované smlouvy. Prodejce odpovídá rovněž za újmu na pověsti Poskytovatele vzniklou v souvislosti se Smlouvou nebo Zprostředkovanou smlouvou.

4.4. Prodejce tímto souhlasí s tím, aby Poskytovatel užíval k propagaci Služby, Obchodní platformy a portálu vivala.cz jméno Prodejce (popř. jeho označení užívané při prodeji Děl) a veškeré informace a materiály poskytnuté Prodejcem Poskytovateli v souvislosti s umístěním Děl v rámci Obchodní platformy a/nebo umístěné Prodejcem na Obchodní platformu. Propagaci dle předchozí věty je Poskytovatel oprávněn zajišťovat prostřednictvím třetích osob, jakož i na marketingových kanálech a portálech třetích osob. V případech, kdy se jedná o autorské dílo ve smyslu autorského zákona nebo o jiný předmět duševního vlastnictví a/nebo průmyslových práv dle zvláštních právních předpisů, tímto Prodejce uděluje Poskytovateli bezplatně nevýhradní licenci k užití těchto předmětů duševního vlastnictví v rámci výše uvedené propagace, a to na území České republiky a na dobu trvání této Smlouvy.

5. Provize

5.1. Poskytovatel se zavazuje poukázat Tržbu za příslušný kalendářní měsíc na bankovní účet Prodejce uvedený Prodejcem při Registraci, a to do 21 dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce. Poskytovatel je oprávněn poukázat Prodejci Tržbu dle předcházející věty i v cizí měně.

5.2. Pooskytovatel je povinen vystavit Prodejci na Provizi fakturu. Provize za předchozí kalendářní měsíc je splatná do 21 dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce.

5.3. Poskytovatel je oprávněn započítat si jednostranně nárok na Provizi oproti nároku Prodejce na vyplacení Tržby.

6. Poskytované Služby a postavení Poskytovatele

6.1. Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Prodejcem a Uživatelem. Poskytovatel není stranou Zprostředkované smlouvy.

6.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností ze Zprostředkované smlouvy. Práva Prodejce a Uživatele z vadného plnění ze Zprostředkované smlouvy jsou upraveny v Podmínkách smlouvy o prodeji digitální kopie zvukového díla a ve zbytku se řídí Občanským zákoníkem.

6.3. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu ze strany Prodejců nebo Uživatelů.

6.4. Poskytovatel neodpovídá za úplnost, přesnost a správnost informací ze strany Uživatelů a Prodejců na Portálu, ani za případné protiprávní jednání Uživatele a Prodejce prostřednictvím Portálu.

6.5. Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál.

6.6. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

6.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál, a to včetně odstranění účtu Uživatele.

6.8. Prodejce nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Prodejce do Portálu.

7. Uzavření Zprostředkované smlouvy

7.1. Prodejce uzavírá Zprostředkovanou smlouvu prostřednictvím Portálu s Uživatelem na základě aktuálního Katalogu Děl.

7.2. Prodejce ve svém Katalogu Děl uvádí své identifikační údaje a veškeré další informace vyžadované právními předpisy související s prodejem Děl.

7.3. Prodejce rozhoduje o Katalogu Děl a jeho rozsahu. Cena Děl v Katalogu Děl je uvedena v českých korunách včetně DPH.

7.4. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, Prodejce obdrží objednávku Díla prostřednictvím Obchodní platformy, která potvrdí Uživateli doručení a přijetí objednávky včetně celkové ceny Stažení Díla, její splatnosti a uvede informace o způsobu platby. Zprostředkovaná smlouva je uzavřena tímto potvrzením doručení a přijetí objednávky Uživatele.

7.5. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, je za účelem provedení platby Uživatel přesměrován na platební bránu příslušného provozovatele platebního systému.

7.6. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, má Uživatel právo nejméně pěti (5) Stažení Díla po dobu dvou (2) měsíců ode dne zpřístupnění Díla. Dílo je Uživateli zpřístupněno po Dokončení platby. Poskytovatel předá Prodejci žádost Uživatele o vystavení daňového / pokladního dokladu na základě předchozí písemné žádosti Uživatele. Prodejce je povinen příslušný doklad Uživateli zaslat přímo na jím uvedenou adresu.

7.7. Rozsah a podmínky užití Díla jsou uvedeny u jednotlivých Děl v nabídce Prodejce a ve Zprostředkované smlouvě.

7.8. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, změny a doplňky Zprostředkované smlouvy vyžadují písemnou formu.

8. Technické požadavky Portálu

8.1. Prodejce je odpovědný za splnění technických požadavků Děl v souladu s požadavky Portálu uvedenými v sekci technická podpora. Splnění všech minimálních požadavků Služby a Portálu je podmínkou využívání Služby.

8.2. Pro využívání Služby musí mít Prodejce ve svém webovém prohlížeči povolenu funkci ukládaní souborů cookies. Prodejce souhlasí s ukládáním souborů cookies na svůj počítač Poskytovatelem.

9. Prohlášení a závazky Prodejce

9.1. Prodejce se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje a prohlašuje, že:

9.1.1. nebude používat Portál, pokud by jeho použitím a/nebo uzavřením Zprostředkované smlouvy došlo k porušení právních předpisům, práv nebo právem chráněných zájmů třetích osob;

9.1.2. bude Portál užívat v souladu s právním řádem České republiky a veškerými případnými smluvními závazky, včetně (nikoli však výlučně) závazků z licenčních smluv a smluv s příslušným kolektivním správcem (např. OSA);

9.1.3. nebude používat Portál, pokud nedosáhl věku 18 let;

9.1.4. je plně oprávněn umístit Díla k prodeji na Portál, zejména že je nositelem všech autorských a s nimi souvisejících práv týkajících se Díla nejméně v rozsahu potřebném pro umístění Díla (včetně jeho online streamingu) na Portálu a k umožnění jeho stažení a užití Uživateli v souladu s těmito Podmínkami, Uživatelskými VOP, Katalogem Děl a právním řádem České republiky;

9.1.5. nejsou v souvislosti s činností Prodejce na Portálu porušena žádná osobnostní práva, práva ke jménu a obchodnímu označení, práva k ochranné známce či jiná práva průmyslového vlastnictví, ani jakákoliv jiná práva či právem chráněné zájmy třetích stran;

9.1.6. jsou v souvislosti s činností Prodejce na Portálu dodrženy všechny obecně závazné právní předpisy týkající se nabídky zboží a služeb, zejména právní předpisy týkající se reklamy a ochrany spotřebitele.

9.2. Prodejce je povinen uvádět při Registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Prodejce. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit Účet Prodejce.

9.3. Prodejce je povinen zajistit soulad umístění Děl na Portál s těmito Podmínkami. Prodejce zejména nesmí umístěním Děl na Portál:

9.3.1. porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu, práva průmyslová nebo práva vyplývající z licenčních smluv;

9.3.2. podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobit národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;

9.3.3. podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;

9.3.4. podněcovat k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalovat trestný čin;

9.3.5. obsahovat nepravdivý údaj o jiném/jiné, být způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu;

9.3.6. propagovat jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo zpřístupňovat či zveřejňovat materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele;

9.3.7. porušovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušovat nebo ohrožovat obchodní tajemství třetí osoby; a

9.3.8. šířit nevhodné či škodlivé soubory a/nebo informace, zejména viry, trojské koně, rootkity, backdoory, spyware, adware, či jakýkoli jiný malware.

9.4. Prodejce se nesmí v rámci Portálu chovat nebo zneužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, Uživatelů, nebo ostatních Prodejců nebo třetích osob, např. vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení (tzv. „spam“) nebo nahrávat takový obsah, který omezuje funkčnost Služby nebo činí její užívání ze strany ostatních Uživatelů a/nebo Prodejců obtížnější.

9.5. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno Poskytovateli. Prodejce nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele vkládat na Portál jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob.

9.6. Prodejce nesmí pozměňovat obsah Portálu ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o Uživatelích a/nebo Prodejcích.

9.7. Prodejce není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho účet třetí osobě. V případě, že Prodejce třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za škodu případně vzniklou, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Prodejce dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případně vzniklou škodu, jako by se zneužití dopustil sám.

10. Práva a povinnosti Poskytovatele

10.1. V případě, že Prodejce bude mít dotazy ohledně těchto Podmínek, popř. pochybnost o plnění těchto Podmínek, je Prodejce povinen danou věc bez zbytečného odkladu konzultovat s Poskytovatelem prostřednictvím zákaznické podpory.

10.2. V případě porušení těchto Podmínek (včetně v nich uvedených prohlášení) ze strany Prodejce, nese výhradně Prodejce odpovědnost za takové porušení. Prodejce v takovém případě v plném rozsahu odškodní Poskytovatele za veškeré škody (včetně účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení) související s případným porušením těchto Podmínek ze strany Prodejce. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst svá práva na náhradu škody a úhradu nákladů oproti nároku Prodejce na vyplacení Tržby.

10.3. Prodejce bere na vědomí, že Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 Zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na Uživatelské komentáře umístěné na Portál Uživateli, tj. na obsah Poskytovatelem přenášených nebo ukládaných informací poskytnutých Uživateli, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah takových informací.

10.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Díla na Portálu. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo upravit popis v rámci Obchodní platformy nabízených Děl, a to zejména informace ohledně autorů, spoluautorů a/nebo kolektivní správy ve vztahu k příslušnému Dílu. Poskytovatel je oprávněn (nikoli však povinen) postup dle předchozí věty uplatit zejména v případech, kdy Prodejce ve vztahu k příslušnému Dílu a/nebo Katalogu Děl uvedl nesprávné či neúplné údaje či jinak porušuje tyto Podmínky.

10.5. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Portál, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Prodejce. Prodejce dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Prodejci nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Portálu a/nebo Služeb.

11. Následky porušení Podmínek

11.1. V případě porušení těchto Podmínek ze strany Prodejce je Poskytovatel oprávněn:

11.1.1. omezit práva Prodejce a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Prodejci; a/nebo

11.1.2. Účet Prodejce bez náhrady zablokovat či zrušit, tj. odstoupit od Smlouvy dle těchto Podmínek.

11.2. Prodejce se zavazuje nahradit Poskytovateli bez odkladu po doručení Poskytovatelem zaslané písemné výzvy škodu vzniklou v důsledku porušení těchto Podmínek nebo škodu s tímto porušením související, jakož i přímo vyrovnat oprávněné nároky třetích stran, vyplývající z porušení jejich práv.

12. Odpovědnost za škodu

12.1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Prodejci jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje Prodejci žádné záruky ohledně Služeb nebo Portálu, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Prodejci nezaručuje, že:

12.1.1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

12.1.2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

12.1.3. Služby budou poskytovány bez chyb.

12.2. Poskytovatel Prodejci neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Prodejci vznikne v souvislosti s používáním Portálu či Služeb. Poskytovatel vůči Prodejci zejména neodpovídá za:

12.2.1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby;

12.2.2. zneužití Služby ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;

12.2.3. nedoručení, neuložení či ztráta jakéhokoli obsahu, zejména zprávy či komentáře.

13. Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení

13.1. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje Prodejce jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Prodejce vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

13.2. Provedením Registrace uděluje Prodejce Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Prodejce získané při Registraci v souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Prodejci třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

13.3. V souvislosti s poskytováním Služby jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ osobní údaje jednotlivých Prodejců. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Prodejce nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ. Osobní údaje každého Prodejce jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný Prodejce poskytne nebo zvolí, že je Poskytovatel oprávněn je zjišťovat.

13.4. Osobní údaje jsou ve vztahu k Prodejci zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem poskytování Služeb (včetně uzavření Zprostředkované smlouvy) a komunikace mezi Poskytovatelem a Prodejcem.

13.5. Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel jako správce osobních údajů může zpřístupnit zpracovávané osobní údaje výhradně v souvislosti s provozem Portálu a poskytováním dalších služeb na Portálu prostřednictvím dalších poskytovatelů služeb.

13.6. Osobní údaje Prodejce jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

13.7. Osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zpravidla pouze na dobu nezbytnou pro statistické zpracování činnosti Prodejce při používání Služby, nejdéle však po dobu 30 dnů přesahující dobu, po kterou Prodejce využívá Služby ve smyslu Podmínek. Osobní údaje subjektu, který přestane být Prodejcem (např. v důsledku zrušení Účtu Prodejce), jsou nejdéle po uplynutí výše uvedené lhůty trvale odstraněny. Poskytovatel si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání Služby za účelem zlepšení provozu Portálu a na něm poskytovaných Služeb.

13.8. Každý Prodejce má právo požádat Poskytovatele, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.9. Každý Prodejce, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Prodejce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Prodejce shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se Prodejce obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Prodejce obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

13.10. Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem mohou být za podmínek uvedených v ZoOÚ předány třetí osobě, pokud s takovým předáním Prodejce nevyslovil nesouhlas.

14. Obchodní sdělení a Reklama

14.1. Prodejce tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní nebo propagační sdělení. Tato sdělení se mohou týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

14.2. Pokud Prodejce vyjádřil při Registraci nebo jiné příležitosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Poskytovatel v souladu se Zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení Prodejce o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak e-mailové adresy Prodejce, přičemž Prodejce s tímto souhlasí. Poskytovatel zároveň umožní Prodejci při každém učiněném reklamním sdělení přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy.

15. Ukončení Smlouvy

15.1. Nestanoví-li tyto Podmínky jinak, lze Smlouvu ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodu s 60 denní výpovědní dobou.

15.2. Ukončením Smlouvy nezanikají již nabytá práva třetích stran, zejména Uživatelů.

16. Důvěrnost informací

16.1. Prodejce a Poskytovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy a těchto Podmínek, zejména nesdělit přímo či nepřímo jakékoli třetí osobě, vyjma osob podílejících se na plnění ze Smlouvy, bez písemného souhlasu druhé smluvní strany jakékoliv informace vztahující se ke Smlouvě a nezpřístupnit jakékoliv dokumenty, které v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy od druhé smluvní strany obdržely nebo obdrží, vyjma plnění zákonných povinností.

16.2. Budou-li kterékoli smluvní straně zpřístupněny informace, které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají povahu důvěrných informací, resp. tvoří předmět obchodního tajemství Prodejce nebo Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a provádí-li příslušná smluvní strana k zajištění jejich utajení účinná opatření, zavazuje se druhá smluvní strana, že veškeré takové informace, údaje a rovněž materiály, které takové informace a údaje obsahují, použije výlučně k naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a nepoužije jich pro své potřeby či potřeby třetích osob, stejně jako neprozradí jejich obsah žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců pověřených výkonem činnosti dle Smlouvy.

16.3. Prodejce a Poskytovatel se zavazují v rozsahu stanoveném v odstavci 1. a 2. tohoto článku Podmínek zavázat i veškeré další osoby podílející se na plnění předmětu Smlouvy, tj. zejména své zaměstnance. Za porušení stanovených povinností těmito osobami odpovídají smluvní strany stejně jako by tyto povinnosti porušily samy.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Prodejcem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Prodejcem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Prodejcem je příslušný Obvodní soud pro Prahu 3.

17.2. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

17.3. Jakákoliv komunikace mezi Prodejcem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu), nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

17.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Prodejci změny nabývají účinnosti pouze, pokud Prodejce se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Prodejce se považuje pokračování ve využívání Služeb ze strany Prodejce i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Prodejce se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn těchto Podmínek.

17.5. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, či na základě jiných právních důvodů. Převod nebo přechod práv a povinností Prodejce a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

17.6. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

17.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2014.